Joseph Gordon-Levitt – If you’re going to put…

0
87
If you're going to put yourself above everybody else, you might end up alone...


“If you’re going to put yourself above everybody else, you might end up alone.”
-Joseph Gordon-Levitt