John N. Mitchell – Our attitude toward life determines…

0
94
Our attitude toward life determines life's attitude towards us...


“Our attitude toward life determines life’s attitude towards us.”
-John N. Mitchell