Eddie Vedder – I’m trying to break any…

0
7
I'm trying to break any chain of negative parenting that I might have survived...


“I’m trying to break any chain of negative parenting that I might have survived.”
-Eddie Vedder